Přeskočit na obsah

Všeobecné obchodní podmínky

Základní ustanovení

Ve smyslu zákona č.143/2001 sb. o ochraně hospodářské soutěže, v platném znění a zákona č. 634/1992 sb. o ochraně spotřebitele v platném znění, Kamenictví GERHARD s.r.o. dále jen zhotovitel upozorňuje že ceny uvedené na webových stránkách a propagacích, jsou ceny informativní a nezávazné. Zhotovitel proto neodpovídá za dodržení uvedených cen u všech prodejců firmy. Jednotliví prodejci nejsou uvedenými cenami přímo ani nepřímo vázáni. Vyobrazené výrobky jsou pouze ilustrativní a nemusí se vždy přesně shodovat se zbožím přímo nabízeným prodejcem. Veškeré změny, změny cen a tiskové chyby jsou vyhrazeny.

Objednání služeb

Při uzavírání objednávky (zjednodušená smlouva o dílo) je zhotovitel povinen seznámit klienta se všemi skutečnostmi týkající se rozsahu prováděných prací, případně dodávaného materiálu a výrobků, jeho ceny apod. Zhotovitel vystaví klientovi objednávkový formulář, kde stanoví předběžnou a celkovou cenu zakázky a upřesní popis a rozsah prováděných prací. Objednávkový formulář musí být opatřen razítkem firmy a podpisem pracovníka, který objednávku vystaví. Klient je povinen sdělit veškeré pravdivé fakturační údaje (jméno, příjmení, trvalé bydliště s PSČ a popřípadě telefonní kontakt), a objednávku stvrdit svým podpisem. Objednávka bez podpisu klienta je neplatná, a není pro zhotovitele závazná. Za nezávazné objednání služeb bude považována ústní, telefonická objednávka. Zhotovitel neodpovídá za škody způsobené chybně nebo úmyslně zadanými údaji, popř. zatajením skutečností, které by vedly k poškození. (např. chybějící základy, nebo jinak znehodnocený materiál „praskliny, pukliny či nadměrně zvětralý„). Zhotovitel si vyhrazuje právo na rozšíření objednání služeb, v případě že nastanou skutečnosti, které brání zhotovení díla, nebo li hrozí jeho poškození (např. zvětralý, prasklý či jinak znehodnocený základ, rámy, podstavec a pod.), po dohodě s klientem a jeho souhlasu. V případě odmítnutí ze strany klienta, nemusí být uznána reklamace díla.

Platební podmínky

Klient je povinen po provedení prací a dodání smluveného zboží uhradit částku v plné výši hotově přímo u zhotovitele nebo u prodejce, pokud nebyla smluvena platba převodem. Klientovi, který nedodrží termín splatnosti u platby převodem, bude zaslána upomínka. Pokud nebude na upomínku reagovat do 5 pracovních dnů, bude klientovi účtováno penále dle platných zákonů ČR . Klient, který není schopen uhradit částku ve stanovené výši a termínu, může písemně požádat o výjimku a částku uhradit podle dohody v měsíčních splátkách.

Platbu lze uhradit převodním příkazem (např. ze sporožira, běžného účtu) nebo poštovní poukázkou typu A – V. Poštovní poukázky klient obdrží poštou spolu s přiloženou fakturou.

V případě platby v hotovosti klient obdrží od zhotovitele nebo prodejce příjmový pokladní doklad o uhrazení platby. Tento doklad je nutno uschovat pro případné pozdější reklamace služeb či výrobku.

Zrušení smlouvy klientem a stornopoplatky

Zhotovitel stanovuje tato pravidla pro rušení objednávky (zjednodušené smlouvy o dílo) a účtování stornovacích poplatků:

* v případě zrušení objednávky do 5 pracovních dnů, a nebylo zhotovitelem započato s pracemi, nebude klientovi účtován žádný stornopoplatek.

* v případě zrušení objednávky po 5 pracovním dnu a bylo zhotovitelem jakkoli započato s pracemi bude klientovi účtován stornopoplatek ve výši 50% z celkové nasmlouvané částky, která je uvedena na klientem podepsané objednávce.

Rušení objednávky je vždy nutné provádět písemně, nebo faxem. Na telefonické storno nebude brán zřetel a nemá odkladný účinek. Stornovací poplatky lze chápat jako smluvní pokuty.

Reklamační podmínky

Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za kvalitu materiálu a prováděných prací sjednaných na základě objednávky. Reklamace se nevztahuje na práce a materiál, které nebyli součástí objednávky.  Za neoprávněnou reklamaci bude považováno i to, že k poškození došlo nesprávným užíváním (skvrny od rzi, vosku a jiných látek způsobující poškození), neodborným zásahem (zvedáním, přenášením apod.) a neodborným zásahem jiné firmy. Záruka na nový materiál (žula, nerez, zlacení) 24 měsíců.

V případě, že dojde mezi Kamenictvím GERHARD s.r.o a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je :

ČESKÁ OBCHODNÍ INSPEKCE, Odělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email:adr@coi.cz, web: adr.coi.cz

Zrušení smlouvy zhotovitelem

Zhotovitel si vyhrazuje právo odstoupit od uzavřené a potvrzené objednávky pokud by se v průběhu smluvního vztahu objevily skutečnosti, které by vedly k narušení obchodního vztahu a znemožní tak hladký průběh zhotovení díla.

Bezpečnost a ochrana informací

Kamenictví GERHARD s.r.o. prohlašuje, že podle zákona č. 101/2000 Sb a obecného nřízení Evropského parlamentu  a rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, veškeré osobní údaje poskytnuté klientem jsou důvěrné a budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s zadavatelem a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s platebním stykem týkajícího se objednaného zboží či služeb (sdělení jména a adresy dodání).Klient svým podpisem uděluje souhlas se zpracováním shora uvedených osobních údajů pro účel záznamu objednávky kamenických služeb.  Správce těchto údajů Kamenictví GERHARD s.r.o., zastoupena pan Jiří Dundálek  není oprávněna použít a ani jiným způsobem zpracovávat  tyto sdělené údaje než k uvedenému účelu.

Dodací podmínky

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo či dodat zboží klientovi do 90 kalendářních dnů od podpisu a potvrzení smlouvy. Tato dodací doba nemusí být dodržena v případě že nastane skutečnost vyšší moci.

Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 13.09.2018 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti.   Kamenictví GERHARD s.r.o. si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.